Jdi na obsah Jdi na menu
 


 


Naučná stezka Švihov a okolí
  (otevřena 20.6.2009)

Když právě není vhodné počasí na pěší túru či výjezd na kole, klikněte si  na: Naučná stezka Švihov a okolí. Prostudujte si ji a naplánujte si výlet až na dobu, kdy bude počasí vhodnější.

 

Obrazek

Podzimní setkání turistů Švihov 2008  


 

foto např:  https://lhovice.estranky.cz/fotoalbum/svihov/naucna-stezka-svihov-a-okoli/

Obrazek

 

Naučná stezka Švihov a okolí
Naučná stezka Švihov a okolí je věnována historickým a přírodním zajímavostem ve Švihově a jeho nejbližšího okolí. Naučná stezka má 20 zastavení a je rozdělena na vnitřní a vnější okruh. Naučná stezka je dlouhá 26 kilometrů, ale trasu si můžete na třech místech zkrátit návratem po vyznačených turistických trasách, a to na 8., 16., a 18. kilometru. Vnitřní okruh Vás na 10 tabulích seznámí s bohatou historií města Švihov – dozvíte se mimo jiné např. jak vznikl název Švihov, kdo všechno toto panství vlastnil, kvůli čemu se zdejší majitelé často hádali, nebo proč byl zdejší vodní hrad ve středověku nedobytný. Zastavení: 01. Město Švihov, 02. Středověké město Švihov, 03. Kostel sv. Václava, 04. Vodní hrad Švihov, 05. Hrad jako nedobytná pevnost, 06. Živelné pohromy, 07. Povodeň v roce 2002, 08. Kostel sv. J.Evangelisty, 09. Židé ve Švihově, 10. Kostelík sv. Jiljí. Vnější okruh Vás zavede do okolí Švihova a na 10 tabulích Vám přiblíží např. osudy Kokšínského hrádku, obyvatele přírodní památky Stará Úhlava, vznik a zánik pravěkého hradiště na Tuhošti nebo bohatou historii renesančního zámku v Červeném Poříčí. Zastavení: 11. Kamýcká skála, 12. Kamýk - Panský dvůr, 13. Kokšínský hrádek, 14. Stará Úhlava, 15. Novodobé opevnění, 16. Přírodní rezervace Běleč, 17. Pravěké hradiště Lhovice-Tuhošť, 18. Obec Lhovice, 19. Zámek Červené Poříčí, 20. Tamachov - naleziště předmětů z doby pravěkého osídlení.


Der Lehrpfad von Švihov und Umgebung
Der Lehrpfad "Švihov und Umgebung" wird den historischen und Natur-Merkwürdigkeiten in Švihov und näherer Umgebung gewidmet. Der Lehrpfad hat 20 Stationen und ist auf inneren und äusserlichen Umkreis unterteilt. Der Lehrpfad ist 26 km lang, aber sie können sich die Strecke in drei Stellen durch die Rückkehr über die gekennzeichneten Wanderwege verkürzen, und zwar auf dem 8., 16., und 18. km. Der innere Umkreis macht Sie auf 10 Tafeln mit der reichen Geschichte der Stadt Švihov bekannt - Sie erfahren unter anderem zum Beispiel wie der Name Švihov entstand, wer waren all die Besitzer dieser Herrschaft, weswegen stritten sich oft die Besitzer oder warum die hiesige Wasserburg im Mittelalter uneinnehmbar war. Stationen: 01. Die Stadt Švihov, 02. Die mittelalterliche Stadt Švihov, 03. Die Kirche des hl. Wenzel, 04. Die Wasserburg Švihov, 05. Die Burg als uneinnehmbare Festung, 06. Die Naturkatastrophen, 07. Das Hochwasser im Jahre 2002, 08. Die Kirche des hl. J. Evangelist, 09. Die Juden in Švihov, 10. Die Kirche des hl. Jiljie. Der äussere Umkreis führt Sie in die Umgebung von Švihov und auf 10 Tafeln bringt ihnen z.B. die Schicksale des Burgstalls von Kokšín, die Einwohner von Stará Úhlava (Naturdenkmal), die Entstehung und den Untergang der prähistorischen Burgstätte auf Tuhošť oder reiche Geschichte des Renaissance-Schlosses in Červené Poříčí nahe. Stationen: 11. Der Fels Kamýk, 12. Das Kastell Kamýk, 13. Der Burgstall von Kokšín, 14. Der alte Fluss Úhlava, 15. Das neuzeitige Festungswerk, 16. Das Naturschutzgebiet Běleč, 17. Die prähistorische Burgstätte Lhovice-Tuhošť, 18. Die Gemeinde Lhovice, 19. Das Schloss Červené Poříčí, 20. Tamachov - Fundstelle von Gegenständen aus der Zeit der prähistorischen Besiedlung.

 

http://www.bbkult.net/kulturdatenbank/adressen:sehenswuerdigkeit:alle:n:4/12501591570245.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Hradiště č.17

(Výletníci, 31. 7. 2011 13:18)

U tabule č.17 pravěké hradiště Lhovice - Tuhošť jseme samotné hradiště hledali marně. Až místní houbaři nás nasměřovali. Hradiště se ale nachází přímo u vrcholu, asi tak GPS: 49°29'32.249"N, 13°15'39.827"E . Vrchol kopce zaujala akropole, jejíž obvodové opevnění se velmi dobře dochovalo. Obloukovitý hlinitokamenitý val obíhal vrchol kopce a dodnes je dobře patrný na západní, jižní a jihovýchodní straně. Jedná se asi o 1ha. Když jsme se tam vyšplhali, přečetli jsme si s sebou přinesenou knížečku Z šera minulosti, autor J. Biskup a zasnili jsme se: O bitvě pod Tuhoštěm. Tedy:
Roztroušeni žili staří Čechové po všech končinách vlasti. Žili klidně ve svých dědinách, rozložených při vodách a na krajích pralesů, kde měli jistou obranu nejen proti zvěři, ale i proti vpádu nepřátel.Často vtrhly do země nepřátelské oddíly sousedních Franků, aby ničily jejich osady a odvážely si kořist do svých domovů.Ale nejen Frankové, také Durynkové a později Avaři plenili jejich zemi. V té době se již počaly kmeny Čechů sdružovati, aby snáze odolaly přesile nepřátel a uhájily si nabyté země.Tehdy přišel do vlasti naší francký kupec Sámo za obchodem. Čechové poznali v něm muže neobyčejně statečného a když se i v boji vyznamenal, zvolili si jej za vůdce a svého vladaře.V době, kdy v říši Francké vládl mocný král Dagobert, Čechové již se natolik sjednotili, že jejich statečnost začala se nelíbiti sousedním kmenům, zejména samotnému Dagobertovi.Ten povšimnuv si neobyčejné síly svých sousedů, vypravil se hlubokými pralesy šumavskými, aby s ozbrojeným svým vojskem napadl české kmeny a přinutil je k poddanosti.Dlouho trval jejich přechod pralesem, neschůdnými cestami a bažinami, až dospěli do otevřené krajiny, kde se již počala houfovati česká vojska, když jim strážcové hranic dali znamení o příchodu nepřítele do země.Vojsko, shromážděné na vrchu Togastiberku (jindy také zvaném Vogastiberku, nynějším vrchu Tuhošti u Švihova) zřídilo záseky, připravilo balvany i oštěpy a když nepřátelé přitáhli k hoře, připravilo jim zdrcující porážku, že nestačili ani ze země utíkati.Po vítězství sešli se Čechové na posvátná místa, aby vzdali poctu bohům za to, že jim dali nad tak silným nepřítelem zvítěziti.Klidně usínali Čechové ve svých domovech, uchráněných před rozpínavostí svých sousedních národů. Tito se již neodvážili vtrhnouti do země, vědouce o silném vůdci Čechů, který jim dovedl způsobiti takovou porážku.Samo ještě dlouho řídil správu země, a teprve jeho smrtí poznali Čechové, jak výtečného vůdce ztratili. Upadli do svých klidných dob, aby se věnovali orbě a lovu a teprve, když se nepřítel zase hlásil, začali se znovu sjednocovati, aby si svých krajů uhájili.

Re: Hradiště č.17

(Michal, 3. 1. 2015 3:41)

Tato bitva je ale situována na tvrziště Tuhošť u Domažlic, Bohužel...

Re: Re: Hradiště č.17

(správce stránek, 3. 1. 2015 12:01)

... ano vedou se dohady... nikdo místo dosud neurčil nějakým důkazem ...